Pogodne Przedszkole w Luboniu

Informator dla Rodziców

Dodano: 2018-03-07 22:01:18

Informator dla Rodziców

 

 

Szanowni Państwo

 

 

Od 15 do 27 marca 2018 roku rozpoczyna siÄ™ elektroniczna rekrutacja do przedszkoli publicznych oraz oddziaÅ‚ów przedszkolnych w szkoÅ‚ach podstawowych prowadzonych przez miasto Luboń, na rok szkolny 2018/2019.

 

Rekrutacji dokonuje siÄ™ przez stronÄ™ internetowÄ…: http://www.nabor.pcss.pl/lubon/

 

 

Harmonogram rekrutacji do przedszkoli i  oddziaÅ‚ów przedszkolnych w szkoÅ‚ach podstawowych

 

od 15.03.2018 r. do 27.03.2018 r. - skÅ‚adanie wniosków o przyjÄ™cie dziecka do przedszkola, oddziaÅ‚u przedszkolnego;

 

- 16.04.2018 r. godz. 13.00 – podanie do publicznej wiadomoÅ›ci przez komisjÄ™ rekrutacyjnÄ… listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych;

 

od 16.04.2018 r. do 20.04.2018 r. - potwierdzenie przez rodziców dzieci zakwalifikowanych, woli przyjÄ™cia dziecka do przedszkola/oddziaÅ‚u przedszkolnego, w formie zawarcia umowy cywilno-prawnej z przedszkolem;

 

- 26.04.2018 r. godz. 13.00 - podanie do publicznej wiadomoÅ›ci przez komisjÄ™ rekrutacyjnÄ… listy kandydatów przyjÄ™tych i nieprzyjÄ™tych do przedszkola, oddziaÅ‚u przedszkolnego.

 

Rodzice przy pomocy indywidualnego numeru PIN lub bezpośrednio w przedszkolu/szkole podstawowej, sprawdzają wyniki rekrutacji.

 

- od 24.05.2018 r. do 30.05.2018 r. - rekrutacja uzupeÅ‚niajÄ…ca na wolne miejsca w przedszkolach

 

 

Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjÄ™tych i nieprzyjÄ™tych zostanÄ… umieszczone w widocznych miejscach w przedszkolach/szkoÅ‚ach podstawowych.

 

 

W rekrutacji uczestniczÄ… dzieci zamieszkujÄ…ce wraz z rodzicami w Luboniu, które w roku szkolnym 2017/2018 nie uczÄ™szczaÅ‚y do przedszkoli publicznych i oddziaÅ‚ów przedszkolnych w szkoÅ‚ach podstawowych lub chcÄ… zmienić placówkÄ™.

 

 

Kandydaci zamieszkali poza Luboniem mogÄ… być przyjÄ™ci do publicznego przedszkola/oddziaÅ‚u przedszkolnego w szkole podstawowej na terenie Lubonia, jeżeli po przeprowadzeniu postÄ™powania rekrutacyjnego przedszkola publiczne/oddziaÅ‚y przedszkolne w szkole podstawowej  w Luboniu bÄ™dÄ… dysponowaÅ‚y wolnymi miejscami.

 

 

Dzieci 6 letnie (rocznik 2012)  objÄ™te sÄ… obowiÄ…zkiem odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego. 

 

W związku z powyższym dzieci wieku 6 lat obowiązane są odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w: przedszkolu lub oddziale przedszkolnym zorganizowanym przy szkole podstawowej.

 

Wszystkie dzieci biorÄ…ce udziaÅ‚ w postÄ™powaniu rekrutacyjnym bÄ™dÄ… miaÅ‚y zapewnione miejsce w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej. W sytuacji nieprzyjÄ™cia dziecka do żadnego z przedszkoli/oddziaÅ‚ów przedszkolnych wskazanych we wniosku o przyjÄ™cie, burmistrz, wskaże rodzicom inne przedszkole lub oddziaÅ‚ przedszkolny w szkole podstawowej, który przyjmie dziecko.

 

 

Rodzice dzieci ubiegajÄ…cych siÄ™ o przyjÄ™cie do przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego, oddziaÅ‚u przedszkolnego mogÄ… wybrać nie wiÄ™cej niż 3 placówki.

Na pierwszym miejscu należy wpisać tÄ™ placówkÄ™, na której najbardziej zależy Rodzicom dziecka.

 

 

Kryteria Rekrutacji:

 

Do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkołach podstawowych przyjmuje się dzieci zamieszkałe na terenie Lubonia.

 

W przypadku wiÄ™kszej liczby dzieci, które speÅ‚niajÄ… warunek zamieszkania na terenie Lubonia w pierwszym etapie postÄ™powania rekrutacyjnego obowiÄ…zujÄ… kryteria okreÅ›lone w ustawie Prawo oÅ›wiatowe,  dla których przypisano odpowiednio po 1 pkt

 

 1. wielodzietność rodziny kandydata - 1 pkt
 1. niepełnosprawność kandydata - 1 pkt
 1. niepeÅ‚nosprawność jednego z rodziców kandydata - 1 pkt
 1. niepeÅ‚nosprawność obojga rodziców kandydata - 1 pkt
 1. niepeÅ‚nosprawność rodzeństwa kandydata - 1 pkt
 2. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie - 1 pkt
 3. objęcie kandydata pieczą zastępczą - 1 pkt

 

Zgodnie z ustawą Prawo oświatowe:

 

Wielodzietność rodziny kandydata oznacza rodzinÄ™, która wychowuje troje i wiÄ™cej dzieci (art. 4 pkt 42 ustawy Prawo oÅ›wiatowe).

 

Samotne wychowywanie dziecka oznacza wychowywanie dziecka przez pannÄ™, kawalera, wdowÄ™, wdowca, osobÄ™ pozostajÄ…cÄ… w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sÄ…du, osobÄ™ rozwiedzionÄ…, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem (art. 4 pkt 43 ustawy Prawo oÅ›wiatowe).

 

 

Dokumenty, które rodzice/opiekunowie prawni doÅ‚Ä…czajÄ… do wniosku:

 

 

Dokumenty potwierdzajÄ…ce speÅ‚nianie kryteriów ustawowych:

 1. oświadczenie o zamieszkaniu w Luboniu (oświadczenie nr ,
 1. oÅ›wiadczenie o wielodzietnoÅ›ci rodziny kandydata  (oÅ›wiadczenie nr 2),
 1. orzeczenie o potrzebie ksztaÅ‚cenia specjalnego wydane ze wzglÄ™du na niepeÅ‚nosprawność, orzeczenie o niepeÅ‚nosprawnoÅ›ci lub o stopniu niepeÅ‚nosprawnoÅ›ci lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spoÅ‚ecznej oraz zatrudnianiu osób niepeÅ‚nosprawnych (Dz. U. z 2011 r. poz. 721, z późn. zm.),
 1. prawomocny wyroku sÄ…du rodzinnego orzekajÄ…cy rozwód lub separacjÄ™ lub akt zgonu oraz oÅ›wiadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem (oÅ›wiadczenie nr 3),
 1. dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą
  z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastÄ™pczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 575, z późn. zm.).

 

W przypadku pkt 3, 4 i 5 należy złożyć dokumenty w postaci (do wyboru):

1) oryginału,

2) notarialnie poświadczonej kopii,

3) odpisu urzÄ™dowo poÅ›wiadczonego zgodnie z art. 76a §1 ustawy Kodeks postÄ™powania administracyjnego,

4) odpisu lub wyciÄ…gu z dokumentu,

5) kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata

 

            W przypadku równorzÄ™dnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie/lub jeÅ›li przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami na drugim etapie postÄ™powania rekrutacyjnego brane sÄ… pod uwagÄ™ kryteria okreÅ›lone przez organ prowadzÄ…cy (nie wiÄ™cej niż 6 kryteriów, które mogÄ… mieć różnÄ… wartość).

UchwaÅ‚Ä… z dnia 1 lutego 2018 roku Rada Miasta Luboń wprowadziÅ‚a nastÄ™pujÄ…ce kryteria samorzÄ…dowe:

 

Kryterium

Liczba punktów

Dokumenty niezbÄ™dne do potwierdzania kryteriów

Dziecko obojga rodziców/opiekunów prawnych pracujÄ…cych (kryterium stosuje siÄ™ również w odniesieniu do pracujÄ…cego/studiujÄ…cego w trybie stacjonarnym rodzica/opiekuna prawnego, który samotnie wychowuje dziecko

6

OÅ›wiadczenie o zatrudnieniu obojga rodziców/opiekunów prawnych

(oświadczenie nr 4)

Dziecko, którego rodzeństwo kontynuuje edukacjÄ™ przedszkolnÄ… w danym przedszkolu

5

OÅ›wiadczenie o kontynuacji edukacji przedszkolnej przez  rodzeństwa kandydata

(oświadczenie nr 5)

Dziecko i oboje rodziców lub opiekunów prawnych dziecka mieszkajÄ… na terenie miasta Luboń i oboje rodziców/opiekunów prawnych dziecka rozliczyÅ‚o podatek dochodowy od osób fizycznych za miniony rok w urzÄ™dzie skarbowym wÅ‚aÅ›ciwym dla miasta Luboń – kryterium stosuje siÄ™ również do rodzica/opiekuna prawnego samotnie wychowujÄ…cego dziecko

4

OÅ›wiadczenie rodziców/opiekunów prawnych dziecka o zamieszkaniu na terenie miasta Lubonia kandydata oraz obojga rodziców/opiekunów prawnych i oÅ›wiadczenie rodziców/opiekunów prawnych dziecka lub rodzica/opiekuna prawnego samotnie wychowujÄ…cego dziecko o rozliczeniu podatku dochodowego od osób fizycznych za miniony rok w urzÄ™dzie skarbowym wÅ‚aÅ›ciwym dla miasta Luboń

(oÅ›wiadczenie nr 6)  

Dziecko, którego rodzeństwo jest absolwentem przedszkola

3

OÅ›wiadczenie, że rodzeństwo kandydata jest absolwentem przedszkola

(oświadczenie nr 7)

Dziecko, które w roku szkolnym poprzedzajÄ…cym rok, na który prowadzona jest rekrutacja braÅ‚o udziaÅ‚ w rekrutacji bez rezultatu

2

OÅ›wiadczenie o wziÄ™ciu udziaÅ‚u w rekrutacji do przedszkola w roku szkolnym poprzedzajÄ…cym rok szkolny, na który prowadzona jest rekrutacja bez rezultatu

(oświadczenie nr 8)

Dziecko, którego jedno z rodziców/opiekunów prawnych pracuje

1

OÅ›wiadczenie o zatrudnieniu jednego z rodziców/opiekunów prawnych

(oświadczenie nr 9)

 

Rodzice/opiekunowie prawni speÅ‚niajÄ…cy którekolwiek z kryteriów zobowiÄ…zani sÄ… doÅ‚Ä…czyć do wniosku stosowne dokumenty wskazane przy każdym z kryteriów. Brak dokumentów – zaÅ‚Ä…czników do wybranego kryterium – eliminuje przyznanie punktów przez komisjÄ™ rekrutacyjnÄ….

 

W przypadku uzyskania przez grupÄ™ kandydatów równorzÄ™dnych wyników, komisja rekrutacyjna, ustalajÄ…c kolejność kwalifikacji, bierze pod uwagÄ™ miejsce przedszkola/szkoÅ‚y na liÅ›cie preferencji kandydata (w porzÄ…dku od najbardziej do mniej preferowanej).

 

 

Wszystkie OÅ›wiadczenia skÅ‚ada siÄ™ pod rygorem odpowiedzialnoÅ›ci karnej za skÅ‚adanie faÅ‚szywych oÅ›wiadczeń. SkÅ‚adajÄ…cy oÅ›wiadczenie jest obowiÄ…zany do zawarcia w nim klauzuli nastÄ™pujÄ…cej treÅ›ci: „Jestem Å›wiadomy odpowiedzialnoÅ›ci karnej za zÅ‚ożenie faÅ‚szywego oÅ›wiadczenia”. 

 

Weryfikacja oÅ›wiadczeń:

Przewodniczący Komisji rekrutacyjnej może:

- żądać dokumentów potwierdzajÄ…cych okolicznoÅ›ci zawarte w oÅ›wiadczeniach, w terminie wyznaczonym przez przewodniczÄ…cego,

- może zwrócić siÄ™ do Burmistrza Miasta Luboń, wÅ‚aÅ›ciwego ze wzglÄ™du na miejsce zamieszkania kandydata,  o potwierdzenie tych okolicznoÅ›ci,

- w celu potwierdzenia okolicznoÅ›ci zawartych w oÅ›wiadczeniach, Burmistrz Miasta Luboń korzysta z informacji, które zna z urzÄ™du, lub może wystÄ…pić do instytucji publicznych o udzielenie informacji o okolicznoÅ›ciach zawartych w oÅ›wiadczeniach, jeżeli instytucje te posiadajÄ… takie informacje,

- oÅ›wiadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka może być zweryfikowane w drodze wywiadu (do wywiadu stosuje odpowiednio przepisy dotyczÄ…ce rodzinnego wywiadu Å›rodowiskowego na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci).

 

UWAGA

Przy rekrutacji do przedszkola nie jest brana pod uwagÄ™ kolejność zgÅ‚oszeń.

 

ProszÄ™ wypeÅ‚nić tylko jeden wniosek, w którym należy wpisać wszystkie wybrane przez siebie placówki.

 

Wniosek w formie papierowej skÅ‚ada siÄ™ WYŁĄCZNIE w placówce pierwszego wyboru.

 

W przypadku braku zÅ‚ożonych dokumentów i oÅ›wiadczeń potwierdzajÄ…cych speÅ‚nienie kryteriów rekrutacji, dziecko nie zostanie zakwalifikowane do wybranej placówki.

 

Instrukcja korzystania z systemu elektronicznego

1. Proszę otworzyć stronę http://www.nabor.pcss.pl/lubon/,

2. Stworzyć listÄ™ preferencyjnych placówek,

3. Wypełnić pola formularza,

4. ProszÄ™ wydrukować wypeÅ‚niony formularz, wÅ‚asnorÄ™cznie podpisać, doÅ‚Ä…czyć do formularza stosowne dokumenty i oÅ›wiadczenia potwierdzajÄ…ce speÅ‚nienie kryteriów ministerialnych i dodatkowych,

5. Proszę zanieść formularz wraz z załącznikami wyłącznie do przedszkola lub szkoły podstawowej pierwszego wyboru,

6. Po wypeÅ‚nieniu wniosku drogÄ… elektronicznÄ…, każdy rodzic/opiekun prawny otrzyma nr PIN, dziÄ™ki któremu bÄ™dzie mógÅ‚ sprawdzić, czy jego dziecko otrzymaÅ‚o miejsce w wybranym przez siebie przedszkolu lub szkole.

Wzory oÅ›wiadczeń stanowiÄ… zaÅ‚Ä…czniki do In

Nawigacja
Grupy
Zajęcia dodatkowe
 • Angielski
 • Wietrzyki
 • Logopedia
 • Taniec
 • Akademia Reksia
 • Terminy Spotkań
 • Religia
 • Basen
© 2018 Pogodne Przedszkole w Luboniu. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. Wykonanie: Compute Web Studio