Konkurs „Pogodny zakątek”

Mój wymarzony ogród przedszkola

Konkurs „Pogodny zakątek”

Ogrody kształtują krajobraz polskich małych miasteczek, a ogrody przedszkolne tworzą w pamięci naszych dzieci pierwsze obrazy i trwałe ślady naturalnego środowiska przyrodniczego. W otoczeniu ogrodów dzieci dorastają, bawią się i uczą. Poznają rośliny, zapamiętują ich nazwy i właściwości, uczą się szacunku dla przyrody oraz wrażliwości na jej piękno.

Konkurs skierowany jest do rodziców i pracowników naszego przedszkola; dzieci też mogą być pomysłodawcami, jeśli nie całości przedsięwzięcia, to na pewno pewnych jego elementów i rozwiązań. Warto pytać dzieci, co chciałyby mieć lub zmienić w swoim ogrodzie. „Co byś wyczarował w ogrodzie, gdybyś mógł?” – może brzmieć pytanie.

Konkursy o tematyce przyrodniczej i ekologicznej cieszą się coraz większym zainteresowaniem, co pokazuje, że wielu z nas przywiązuje dużą wagę do estetyki swojego najbliższego otoczenia, dbając przy tym o jak największą ilość zieleni wokół siebie. Rodzice naszych dzieci często wspominają nasz stary ogród – z przestrzenią do zabaw i kasztanowcem przy furtce. Mamy teraz ponownie możliwość zaadaptowania terenu zielonego, stworzenie miejsca idealnego do zabawy i wypoczynku naszych dzieci, pełnego innowacyjnych, ekologicznych rozwiązań, mając też na uwadze ogrodowe dekoracje i obiekty małej architektury. Proces aranżacji ogrodu leży więc w rękach jego potencjalnych użytkowników!

                                                      Regulamin konkursu

  1. Organizator konkursu – dyrektor placówki.
  • Rozpoznanie terenu – rekonesans.

Projekt dotyczy niezagospodarowanego terenu od strony północnej znajdującego się w bezpośrednim sąsiedztwie placu zabaw. Jest to 750 metrów kwadratowych gruntu przeznaczonego na miejsce wypoczynku dla dzieci Pogodnego Przedszkola.

  • Zgłoszenia powinny zawierać projekt ogrodu w wersji papierowej na płaszczyźnie większej niż A4 bądź grafiki komputerowej.
  • Konkurs trwa do końca lutego 2021 roku.
  • Ceremonia wręczenia nagród i wystawy pokonkursowej – podczas Dnia Ziemi 22 kwietnia 2021roku.

§ 1. Postanowienia ogólne

  1. Niniejszy regulamin określa cel, zasady i warunki uczestnictwa w konkursie.

Patronat nad konkursem obejmuje Burmistrz Miasta Luboń.

Warunki uczestnictwa w Konkursie określa niniejszy Regulamin, udostępniony wszystkim potencjalnym uczestnikom Konkursu.

Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika Regulaminu Konkursu w całości.

§ 2. Cele konkursu:

Edukacja przyrodnicza i ekologiczna – w wymiarze ideowym i praktycznym.

 Rozbudzanie wrażliwości na piękno i wartość środowiska przyrodniczego.

Stworzenie gotowej do realizacji koncepcji „zazielenienia” otoczenia przedszkola.

Aktywizacja społeczności przedszkolnej w działaniach na rzecz upiększenia otoczenia placówki.

 Uspołecznienie troski o zieloną przestrzeń należącą do przedszkola.

 Rozwijanie zaangażowania i kreatywności w staraniach o estetykę i wizerunek placówki.       

 § 3. Warunki uczestnictwa

1.Konkurs ma charakter otwarty dla rodziców dzieci i pracowników Przedszkola nr 1.

2.Warunkiem udziału w Konkursie jest zgłoszenie do Konkursu
na formularzu zgłoszeniowym. Zgłoszenie podajemy wychowawczyni dziecka bądź przesyłamy na adres: przedszkole1@onet

3. Przesłanie zgłoszenia udziału w Konkursie równoznaczne jest z dobrowolnym wyrażeniem przez Uczestnika zgody na wykorzystywanie jego danych osobowych, ·w tym wizerunku, do celów związanych z organizacją Konkursu i wyłonieniem laureatów oraz upowszechnieniem informacji na temat Konkursu (dane osobowe i projekt konkursowicza będzie publikowany tylko na stronie internetowej przedszkola i w prasie lokalnej).

4. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez uczestnika lub przedstawiciela ustawowego jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w Konkursie.

5.Oceny zgłoszonych do Konkursu posesji dokona Komisja Konkursowa, złożona
z przewodniczącego i członków Komisji.

Przewodnicząca komisji, nauczyciel prowadzący konkurs – Iwona Kmiecik iwonamona22@gmail.com

Członkowie: Emilia Błach, Mirosława Wesołek, Magdalena Szymkowiak, Michał Szwacki.

6.Osoby zdecydowane do wzięcia udziału w konkursie mogą zwiedzić teren po umówieniu się z nauczycielem prowadzącym konkurs bądź dyrektorem placówki. Lustracja odbędzie się z zachowaniem wymaganych środków ostrożności wynikających ze stanu epidemii. Lustracje mogą być powtarzane.

7. Komisja Konkursowa do 26 lutego 2021 roku dokona oceny zgłoszonych projektów
i wyłoni 3 laureatów konkursu. Projekt laureata pierwszego miejsca będzie wdrożony do realizacji.

§ 4. Ocena zgłoszeń konkursowych

1.Ocena konkursowa:

– walory estetyczne i kompozycja doboru roślin,

– obiekty małej architektury,

– kompozycja układu ogrodu oraz użytkowe obiekty budowlane w ogrodzie.

§ 5. Nagrody rzeczowe dla zwycięzców

1. Laureaci Konkursu otrzymują nagrody rzeczowe.

2. O miejscu i czasie wręczenia nagród laureaci konkursu zostaną powiadomieni nie później niż do 20 kwietnia 2021 roku.

§ 6. Postanowienia końcowe

  1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w trakcie trwania Konkursu, jeżeli nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie.
  2. Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia lub/ i skrócenia czasu trwania Konkursu.
  3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyzję podejmuje Organizator.