Rekrutacja 2023

Informacje dla rodziców dzieci przyjętych do przedszkola

Szanowni Rodzice dzieci przyjętych do przedszkola po rekrutacji na rok szkolny 2023.

Zapraszamy Was na spotkanie informacyjne, które odbędzie się 21 czerwca ( środa) o godzinie 17.00.

Na to spotkanie zapraszamy rodziców bez dzieci.

Dni Adaptacyjne z dziećmi odbędą się od 28 do 30 sierpnia w godzinach 9.00 do 11.00.

Zajęcia w formie zabawy poprowadzą  nauczycielki pracujące od września w grupach maluszków. Udział w zajęciach adaptacyjnych pozwoli dzieciom poznać nowe środowisko i swoje panie, co znacznie złagodzi wrześniowy stres bycia przedszkolakiem.


Dokumenty:

Instrukcja elektronicznego wysylania wniosku

 

podpisane Zarządzenie nr 14_2023 zmieniające Zarz. nr 7

Zarządzenie nr 7_2023 terminy rekrutacji 2023_2024.

 

ZARZĄDZENIE NR 7/2023 BURMISTRZA MIASTA LUBOŃ
z dnia 30 stycznia 2023 r.

w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym składania dokumentów na rok szkolny 2023/2024 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, klas pierwszych publicznych szkół podstawowych oraz klas siódmych dwujęzycznych w Szkole Podstawowej nr 3 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Zespole Szkół im. Kryptologów Poznańskich prowadzonych przez Miasto Luboń
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8, art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) i art. 154 ust. 1 pkt 1 oraz art. 161 ust. 2, a także art. 139, w związku z art. 29 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.1) ) i § 10 pkt 8 lit. a rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. z 2022 r. poz. 2431), Burmistrz Miasta Luboń zarządza, co następuje:
§ 1. Określam terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym składania dokumentów do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Luboń na rok szkolny 2023/2024, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
§ 2. Określam terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym składania dokumentów do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Luboń na rok szkolny 2023/2024, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia.
§ 3. Określam terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym składania dokumentów do klas siódmych dwujęzycznych w Szkole Podstawowej nr 3 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Zespole Szkół im. Kryptologów Poznańskich prowadzonych przez Miasto Luboń na rok szkolny 2023/2024, stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego Zarządzenia.
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 655, 1079, 1116, 1383, 1700, 1730 i 2089. –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 4802BA6E-EC0A-444A-801D-1C8E49582F50. Uchwalony Strona 1
§ 4. Wykonanie niniejszego Zarządzenia powierzam Kierownikowi Wydziału Oświaty, Zdrowia i Kultury Urzędu Miasta Luboń.
§ 5. Nadzór nad wykonaniem niniejszego Zarządzenia powierzam II Zastępcy Burmistrza Miasta Luboń.
§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 30 stycznia 2023 roku.
Burmistrz Miasta Małgorzata Machalska

Kryteria Rekrutacji:

Do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkołach podstawowych przyjmuje się dzieci zamieszkałe na terenie Lubonia.

W przypadku większej liczby dzieci, które spełniają warunek zamieszkania na terenie Lubonia w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego obowiązują kryteria określone w ustawie Prawo oświatowe, dla których przypisano odpowiednio po 1 pkt

 

 • wielodzietność rodziny kandydata – 1 pkt
 • niepełnosprawność kandydata – 1 pkt
 • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata – 1 pkt
 • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata – 1 pkt
 • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata – 1 pkt
 • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie – 1 pkt
 • objęcie kandydata pieczą zastępczą – 1 pkt

 

Zgodnie z ustawą Prawo oświatowe:

Wielodzietność rodziny kandydata oznacza rodzinę, która wychowuje troje i więcej dzieci (art. 4 pkt 42 ustawy Prawo oświatowe).

Samotne wychowywanie dziecka oznacza wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem (art. 4 pkt 43 ustawy Prawo oświatowe).

 Dokumenty, które rodzice/opiekunowie prawni dołączają do wniosku:

 Dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów ustawowych:

 • oświadczenie o zamieszkaniu w Luboniu (oświadczenie nr 1),
 • oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata (oświadczenie nr 2),
 • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 573 z późn. zm.),
 • prawomocny wyroku sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem (oświadczenie nr 3),
 • dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą
  z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 821 z późn. zm.).

W przypadku pkt 3, 4 i 5 należy złożyć dokumenty w postaci (do wyboru):

1) oryginału,

2) notarialnie poświadczonej kopii,

3) odpisu lub wyciągu z dokumentu urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76a §1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego

4) kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata

 

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie/lub jeśli przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący (nie więcej niż 6 kryteriów, które mogą mieć różną wartość).

Uchwałą z dnia 1 lutego 2018 roku Rada Miasta Luboń wprowadziła następujące kryteria samorządowe:

Kryterium Liczba punktów Dokumenty niezbędne do potwierdzania kryteriów
Dziecko obojga rodziców/opiekunów prawnych pracujących (kryterium stosuje się również w odniesieniu do pracującego/studiującego w trybie stacjonarnym rodzica/opiekuna prawnego, który samotnie wychowuje dziecko 6 Oświadczenie o zatrudnieniu obojga rodziców/opiekunów prawnych

(oświadczenie nr 4)

Dziecko, którego rodzeństwo kontynuuje edukację przedszkolną w danym przedszkolu 5 Oświadczenie o kontynuacji edukacji przedszkolnej przez  rodzeństwa kandydata

(oświadczenie nr 5)

Dziecko i oboje rodziców lub opiekunów prawnych dziecka mieszkają na terenie miasta Luboń i oboje rodziców/opiekunów prawnych dziecka rozliczyło podatek dochodowy od osób fizycznych za miniony rok w urzędzie skarbowym właściwym dla miasta Luboń – kryterium stosuje się również do rodzica/opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko 4 Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych dziecka o zamieszkaniu na terenie miasta Lubonia kandydata oraz obojga rodziców/opiekunów prawnych i oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych dziecka lub rodzica/opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko o rozliczeniu podatku dochodowego od osób fizycznych za miniony rok w urzędzie skarbowym właściwym dla miasta Luboń

(oświadczenie nr 6)

Dziecko, którego rodzeństwo jest absolwentem przedszkola 3 Oświadczenie, że rodzeństwo kandydata jest absolwentem przedszkola

(oświadczenie nr 7)

Dziecko, które w roku szkolnym poprzedzającym rok, na który prowadzona jest rekrutacja brało udział w rekrutacji bez rezultatu 2 Oświadczenie o wzięciu udziału w rekrutacji do przedszkola w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, na który prowadzona jest rekrutacja bez rezultatu

(oświadczenie nr 8)

Dziecko, którego jedno z rodziców/opiekunów prawnych pracuje 1 Oświadczenie o zatrudnieniu jednego z rodziców/opiekunów prawnych

(oświadczenie nr 9)

Oświadczenia nr 1-9 będą dostępne od 28 lutego 2022 r. na stronie http://www.nabor.pcss.pl/lubon/ oraz we wszystkich przedszkolach/oddziałach przedszkolnych biorących udział w procesie rekrutacji na rok szkolny 2022/2023.

Rodzice/opiekunowie prawni spełniający którekolwiek z kryteriów zobowiązani są dołączyć do wniosku stosowne dokumenty wskazane przy każdym z kryteriów. Brak dokumentów – załączników do wybranego kryterium – eliminuje przyznanie punktów przez komisję rekrutacyjną.

W przypadku uzyskania przez grupę kandydatów równorzędnych wyników, komisja rekrutacyjna, ustalając kolejność kwalifikacji, bierze pod uwagę miejsce przedszkola/szkoły na liście preferencji kandydata (w porządku od najbardziej do mniej preferowanej).

Wszystkie Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. 

 

Weryfikacja oświadczeń:

Przewodniczący Komisji rekrutacyjnej może:

– żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach, w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego,

– może zwrócić się do Burmistrza Miasta Luboń, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kandydata,  o potwierdzenie tych okoliczności,

– w celu potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniach, Burmistrz Miasta Luboń korzysta z informacji, które zna z urzędu, lub może wystąpić do instytucji publicznych o udzielenie informacji o okolicznościach zawartych w oświadczeniach, jeżeli instytucje te posiadają takie informacje,

– oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka może być zweryfikowane w drodze wywiadu (do wywiadu stosuje odpowiednio przepisy dotyczące rodzinnego wywiadu środowiskowego na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci).

 

UWAGA

Przy rekrutacji do przedszkola nie jest brana pod uwagę kolejność zgłoszeń.

 Proszę wypełnić tylko jeden wniosek, w którym należy wpisać wszystkie wybrane przez siebie placówki.

 Ze względu na sytuację epidemiczną rodzice mają wybór:

– mogą złożyć wniosek wraz z oświadczeniami w formie papierowej WYŁĄCZNIE w placówce pierwszego wyboru

albo

– mogą wysłać dokumenty elektronicznie korzystając z funkcji dostępnej po wypełnieniu podania  (wniosku wraz z załącznikami)

 W przypadku braku złożonych dokumentów i oświadczeń potwierdzających spełnienie kryteriów rekrutacji, dziecko nie zostanie zakwalifikowane do wybranej placówki.

Instrukcja korzystania z systemu elektronicznego

Jeżeli składam wniosek z załącznikami w formie papierowej w przedszkolu to:

 1. Proszę otworzyć stronę http://www.nabor.pcss.pl/lubon/,
 2. Proszę uzupełnić w formularzu podstawowe dane dziecka i rodziców, następnie wybrać przedszkola wg własnych preferencji (max 3 przedszkola) i uzupełnić kryteria,
 3. Po zapisaniu wypełnionego wniosku, każdy rodzic/opiekun prawny otrzyma login i hasło do konta, na którym będzie mógł sprawdzić, czy jego dziecko otrzymało miejsce w wybranym przez siebie przedszkolu lub szkole,
 4. Proszę wydrukować wypełniony formularz, własnoręcznie podpisać, dołączyć do formularza stosowne dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie kryteriów ministerialnych i dodatkowych,
 5. Proszę zanieść formularz wraz z załącznikami wyłącznie do przedszkola lub szkoły podstawowej pierwszego wyboru,

lub

Jeżeli składam wniosek z załącznikami w formie elektronicznej to:

 1. Proszę otworzyć stronę http://www.nabor.pcss.pl/lubon/,
 2. Proszę uzupełnić w formularzu podstawowe dane dziecka i rodziców, następnie wybrać przedszkola wg własnych preferencji (max 3 przedszkola) i uzupełnić kryteria,
 3. Po zapisaniu wypełnionego wniosku, każdy rodzic/opiekun prawny otrzyma login i hasło do konta, na którym będzie mógł sprawdzić, czy jego dziecko otrzymało miejsce w wybranym przez siebie przedszkolu lub szkole,
 4. Następnie należy pobrać dokument korzystając z opcji „Pobierz podanie”, wydrukować i własnoręcznie podpisać. Pozostałe dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie kryteriów ministerialnych i dodatkowych również należy wydrukować, wypełnić i podpisać,
 1. Proszę zeskanować/zrobić zdjęcia wszystkich dokumentów, następnie należy je wysłać za pomocą systemu do przedszkola pierwszego wyboru: w tym celu należy kliknąć przycisk „Wybierz akcję”, następnie „Załączniki”, aby dodać dokument należy kliknąć przycisk „Dodaj”,
 2. Proszę uzupełnić „Opis załącznika” (np. Wniosek, Oświadczenie nr 1, Oświadczenie nr 2 …), następnie kliknąć przycisk „Przeglądaj” i wskazać plik na dysku zawierający odpowiedni skan dokumentu, a także przepisać tekst z obrazka; aby dodać wskazany załącznik naciśnij przycisk „Zapisz” (maksymalna wielkość pliku nie może przekroczyć 8MB);

W opisany wyżej sposób można dodać kolejne pliki zawierające np. oświadczenia.

Zmiana zapisanego dokumentu jest możliwa po wcześniejszym usunięciu dotychczasowego pliku.

 1. Przy podaniu, które chcemy wysłać do przedszkola należy kliknąć „Wybierz akcję”, w kolejnym kroku należy wybrać opcję „Złóż wniosek”, po kliknięciu „Złóż wniosek” status dokumentu zmieni się z Nowy wniosek w rekrutacji podstawowej na Zweryfikowany w rekrutacji podstawowej.

 

Po ogłoszeniu wyników kwalifikacji rodzice/opiekunowie prawni dzieci zakwalifikowanych będą mogli złożyć potwierdzenia woli przyjęcia dziecka na dwa sposoby:

 1. w przedszkolu (należy udać się do przedszkola i potwierdzić wolę przyjęcia dziecka)

lub

 1. elektronicznie (w tym celu należy zalogować się na konto, następnie przy wniosku dziecka zakwalifikowanego kliknąć przycisk „Wybierz akcję”; w kolejnym kroku należy wybrać opcję „Potwierdź przyjęcie”).

 

Po potwierdzeniu woli przyjęcia dziecko zostanie przyjęte do przedszkola.